Smluvní podmínky poskytování služby Termito

I. Úvodní ustanovení

1. Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli na webovém serveru http://www.termito.cz/ službu
Termito, která spočívá v sadě on-line nástrojů a prostředků k řízení vztahů se zákazníkem (CRM systém – Customer
Management Relationship) (dále jen „Služba“).

2. Poskytovatelem Služby je společnost SnadnýWeb s.r.o., IČ 02774381 se sídlem Dobrovského 595, 664 61 Rajhrad.

3. Uživatelem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito Smluvními podmínkami provedla registraci.
Uživatelem může být pouze osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům.

4. Služba bude zprovozněna na základě registrace provedené uživatelem na stránkách http://www.termito.cz/.
Uživatelský účet vzniká úspěšnou registrací a obsahuje parametry užívání služby (např. uživatelské jméno, zvolenou
emailovou adresu, nastavení Služby apod.).

5. Obsah Služby představuje souhrn Obsahu poskytovatele a souhrn Obsahu uživatele.
a) Obsahem poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané
poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).
b) Obsahem uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) zasílané uživatelem
v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., může se jednat i o díla třetích osob, uživatel však
odpovídá za dodržení práv třetích osob (zejména autorských) ke zveřejňovaným či používaným materiálům,
informacím a dílům třetích osob.

II.Registrace uživatele

1. Podmínkou pro využívání Služby je provedení registrace ze strany uživatele.

2. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na webovém serveru http://www.termito.cz/, potvrzením
uživatele o tom, že se seznámil a souhlasí se Smluvními podmínkami a odesláním registračního formuláře. Potvrzení
o seznámení se se Smluvními podmínkami a souhlas se Smluvními podmínkami uživatel vyjadřuje v registračním
formuláři zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“.

3. Uživatel má povinnost v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné osobní údaje o své osobě, které
jsou označeny hvězdičkou. Tyto údaje má uživatel povinnost aktualizovat dle platného stavu. Uživatel má právo
údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat.

4. Odesláním registračního formuláře a doručením potvrzení o registraci ze strany poskytovatele uživateli na
emailovou adresu zadanou uživatelem v registračním formuláři je zřízen uživatelský účet, to je také datum zahájení
poskytování služby a tímto dnem je také uzavřena smlouva mezi Poskytovatelem a uživatelem na poskytnutí Služby.

5. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytování Služby změnit rozsah povinných
osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o uživateli v případě, že toto bude vyžadováno v souvislosti s
udělenou licencí na využívání Služby nebo se zákonných důvodů. Bez poskytnutí těchto dalších dodatečných údajů
potom nemůže být Služba využívána.

III. Podmínky poskytování Služby

Poskytovatel poskytuje uživateli Službu za níže uvedených podmínek:

1. Poskytovatel uděluje uživateli licenci ke Službě, Obsahu poskytovatele, software a jiným autorským dílům
poskytovatele („Předmět licence“), nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemí světa, k užití
Předmětu licence (dále jen „Licence“). Licence je udělena pouze v
rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služby, a to s omezeními dle čl. III. odst. 2. této smlouvy.

2. Kromě případů výslovně uvedených v této smlouvě uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak
rozmnožovat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Předmětu licence, ani z nich vytvářet souborná, či
odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím této smlouvě nebo právním
předpisům. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit,
znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů
nebo Služby třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli
rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo
nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem.

3. Uživatel bere na vědomí, že na základě této smlouvy není oprávněn užívat obchodní frmu poskytovatele, jeho
ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky poskytovatele.

4. Poskytovatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které budou
umožňovat bezproblémový chod Služby.

5. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz serveru, jenž je nezbytný k používání Služby.

6. Poskytovatel se zavazuje zálohovat veškerý Obsah uživatele jednou denně.

7. Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu serveru, které jsou technického charakteru, je
však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby a o
výpadku serveru informovat emailem uživatele, to však pouze v případě, že výpadek bude delší než 3 hod.

8. Uživatel bere na vědomí, že je poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných
odstávek serveru kvůli údržbě tohoto serveru a to tak, že odstávka serveru z důvodu jeho údržby:
a) bude provedena vždy v nočních hodinách, tedy v době od 22,00 do 05,00 hodin, pokud tomu nebrání vážné
provozní důvody,
b) odstávka serveru poskytovatele z důvodu údržby tohoto serveru bude maximálně jednou za
kalendářní měsíc a nebude trvat déle jak 5 hodin, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody,
c) při překročení časů a lhůt ze strany poskytovatele, uvedených v čl. III. odst. 8 platí pro
poskytovatele sankční podmínky, uvedené v čl. VIII této smlouvy.

IV. Práva a povinnosti

1. Uživatel vůči poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že    a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
c) nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy České republiky a právními předpisy
vydanými jinými státy, než je Česká republika,
d) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s podmínkami této smlouvy, že těmto podmínkám zcela
rozumí a souhlasí s nimi,
e) si je vědom skutečnosti, že v důsledku omezení nebo přerušení Služby dle podmínek čl. III. odst. 8 může ztratit
dočasně přístup k obsahu Služby, a to jak Obsahu poskytovatele tak i Obsahu uživatele.

2. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zavazuje, že:
a) neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů České
republiky a právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
b) nebude používat Službu, pokud by jejím použitím ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných
států, než je Česká republika,
c) bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena,
d) pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím
účelem poskytovatelem,
e) zajistí důvěrnost a nezneužije veškerých identifkačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení uživatele a pro
přístup ke Službě, zejména tyto identifkační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
f) pokud zjistí zneužití svých identifkačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí poskytovateli,
g) nebude se v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
h) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě).

3. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude
používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných
států vztahujících se na uživatele, těmito Smluvními podmínkami, s oprávněnými zájmy poskytovatele a s obecně
uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných
prostřednictvím sítě Internet.

4. Uživatel je povinen vždy respektovat práva poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a
jinými předměty práv duševního vlastnictví.

5. Uživatel zejména není oprávněn:
a) užívat Službu v rozporu s touto smlouvou
b) užívat Službu způsobem způsobilým poškodit poskytovatele,
c) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů Služby i služeb a produktů třetích osob,
d) zneužívat, blokovat, modifkovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu,
chod nebo data Služby,
e) porušovat práva poskytovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech,
f) pokusit se jednat kterýmkoli protiprávním nebo zde zakázaným způsobem.

7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel v souladu s ustanovením §§ 3, 4, 5 zákona č. 480/2004
Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen ZNSIS ) zásadně neodpovídá za obsah Obsahu uživatele.

V. Cena Služby

1. Cena za užívání Služby je stanovena na webových
stránkách http://www.termito.cz/.

2. Poskytovatel informuje uživatele o změně ceny služby, pokud se ho tato týká.

3. Cena za službu je splatná na základě faktury vystavené vždy prvním dnem účtovacího období se splatností 14 dnů
ode dne vystavení. Faktura je v den vystavení zaslána emailem uživateli a považuje se za doručenou následujícím
dnem. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost prodlužuje o počet dnů prodlení.

VI. Zánik smluvního vztahu

1. Uzavřená smlouva na poskytnutí Služby se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Poskytovatel i uživatel mají právo jednostranně vypovědět Službu bez udání důvodů s dvouměsíční výpovědní
lhůtou, jež počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi.

3. V případě ukončení smluvního vztahu má uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za
využívání Služby.

4. Nad rámec výše uvedeného má uživatel právo do 30 dní ode dne registrace smluvní vztah jednostranně
vypovědět s účinností ke dni doručení písemného podání obsahujícího výpověď na adresu sídla poskytovatele nebo
na info@termito.cz . Uživateli je v takovém případě vrácena plná cena za využívání služby.

5. V případě ukončení smluvního vztahu má poskytovatel povinnost odstranit veškerý Obsah uživatele a jeho
archivovaná data tak, aby je nebylo možné žádným způsobem obnovit a použít či zneužít poskytovatelem či jinou
třetí osobou.

6. Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět k datu doručení výpovědi v případě, že bez své viny ztratil způsobilost
k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů apod.. Zaplacená a nevyužitá cena za Službu bude
vrácena uživateli.

7. Výpověď může být zaslána buď poštou, osobně, emailem nebo jiným podobným způsobem s podpisem
oprávněného zástupce uživatele.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele
přímo či nepřímo identifkovat. Citlivými údaji se rozumí informace o uživateli, vypovídající onárodnostním, rasovém
nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a flozofckém
přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu
údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifkaci nebo autentizaci subjektu údajů.

2. Rozsah osobních údajů. V souladu s čl. II této smlouvy vyžaduje poskytovatel v rámci registrace povinné osobní
údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit poskytovateli další nepovinné údaje.

3. Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po uživateli nevyžaduje ani
nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud uživatel poskytne v rámci Služby jakékoli citlivé údaje, činí tak
dobrovolně na základě svého uvážení.

4. Ochrana osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím
elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře
pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl
veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

5. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby
neoprávněně získají přístup k osobním údajům uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtů a/nebo k příslušné
databázi poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pouze za
předpokladu, že prokáže, že podnikl veškerá opatření k jejich ochraně dle čl.VII odst. 4.

6. Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat
ani používat údaje uživatele z jeho osobních údajů uvedených v Registraci způsobem, který by byl v rozporu s touto
smlouvou.

7. Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat,
shromažďovat osobní údaje uživatele za účelem poskytování Služby podle této smlouvy a pro statistické účely.

8. Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Uzavřením této smlouvy uděluje uživatel v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) souhlas se zpracováním osobních
údajů poskytnutých dle této smlouvy a Registrace poskytovateli jako správci, za účelem identifkace uživatele při
užívání Služby.

9. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti této smlouvy,
neodvolá-li svůj souhlas dříve. Při ukončení platnosti této smlouvy je poskytovatel povinen provést likvidaci osobních
údajů.

10. Zpracovatel. Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se ZOOÚ třetí osobu jako zpracovatele
osobních údajů.

11. Odvolání souhlasu. Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů dle tohoto čl. VII. smlouvy je dobrovolný.
Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese poskytovatele.
Po odvolání souhlasu poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje uživatele byly z databáze Služby a z uživatelského účtu
uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále
zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě smlouva zaniká.

12. Přístup uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení uživatelského účtu právo kdykoliv požádat
poskytovatele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě poskytovatel poskytne uživateli
informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Pokud se uživatel domnívá, že poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v
rozporu se ZOOÚ, má právo požádat poskytovatele (nebo zpracovatele)
o vysvětlení nebo požadovat, aby poskytovatel (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména semůže
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit
se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13. Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje
na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

14. Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů
poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytované Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat
osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo
identifkovat uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě uživatele kontaktovat.

15. Osobní údaje třetích osob. Uživatel se zavazuje, že ke zpracování veškerých osobních údajů třetích osob, které
uživatel poskytuje poskytovateli pro účely užívání Služby, dotčené třetí osoby udělily souhlas dle ZOOÚ a nakládání s
těmito osobními údaji je v souladu se ZOOÚ.

16. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k Obsahu Služby, zejména k osobním údajům, k jejich ztrátě či jinému zneužití a zároveň se zavazuje, že
Obsah uživatele neposkytne třetím osobám. Uživatel bere na vědomí, že úsilí vyvinuté poskytovatelem nemusí
nutně stačit k tomu, aby osobní údaje byly ochráněny před ztrátou, zcizením či zneužitím. Poskytovatel se zavazuje,
že bude veškerý obsah uživatele zálohovat jednou denně, aby v případě ztráty či zcizení Obsahu, byla škoda co
nejmenší. Uživatel bere na vědomí, že k neoprávněnému přístupu k Obsahu Služby a jeho zneužití může také dojít
použitím nevhodného (nedostatečně silného přístupového hesla. V případě úniku dat se Poskytovatel zavazuje
neprodleně o tomto informovat uživatele (telefonicky, emailem).

VIII. Slevy z ceny a smluvní pokuty

1. V případě, že uživatel poruší povinnosti stanovené zákonem nebo touto smlouvou nebo neuhradí řádně a včas
cenu za Službu má Poskytovatel právo omezit užívání Služby. Opětovně zprovoznění Služby po nápravě vadného
stavu je zpoplatněno dle ceníku poskytovatele.

2. Mimo výše uvedeného má poskytovatel v případě, že uživatel poruší povinnosti stanovené zákonem nebo touto
smlouvou nebo neuhradí řádně a včas cenu za Službu nebo se prohlášení uživatele dle čl. IV. odst. 1. a odst. 2. ukáže
jako nepravdivé, má právo bez dalšího okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování Služby. Uživateli v takovém
případě nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny za využívání Služby. Volba práva dle odst. 1 tohoto článku
nevylučuje následně odstoupení od smlouvy (právo dle odst. 2 tohoto článku).

3. Poskytovatel zaručuje základní parametry a dostupnost služby tzv. SLA (service level agreement) a to 70% v
příslušném zúčtovacím období. Do výpočtu SLA se nezahrnuje údržba dle čl. III. této smlouvy.

4. Pokud dostupnost služby poklesne pod dostupnost garantovanou (SLA) má uživatel nárok na náhradu. Náhrada
bude poskytnuta jen tehdy, pokud nárok na náhradu uživatel uplatní formou reklamace.

5. Reklamace musí mít písemnou formu a musí být podána nejpozději do dvou dnů po opětovném zprovoznění
Služby. Později podaná reklamace bude odmítnuta a uživatel ztrácí nároky na jakoukoliv náhradu.

6. Reklamace musí být označena jako reklamace a musí obsahovat identifkaci uživatele, identifkaci Služby, popis
důvodu reklamace a veškeré důležité skutečnosti, doba vzniku nebo doba zjištění důvodu reklamace, doba
opětovného zprovoznění Služby a jméno kontaktní osoby.

7. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího přijetí. Je-li reklamace oprávněná, má uživatel právo
na náhradu.

8. Podání Reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

9. Náhrada se stanoví jako dvojnásobek alikvótní části ceny za Službu, která z důvodu její nedostupnosti nemohla
být využita.

10. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti sjednaných v čl. VII. této smlouvy má oprávněná strana vůči povinné
straně (ta, která porušila svoji povinnost) nárok na smluvní pokutu ve výši jedné měsíční platby, kterou uživatel hradí
poskytovateli za používání Služby. Jestliže je závazek uživatele hradit platby za používání Služby v jiných než
měsíčních intervalech, vypočítá se výše Smluvní pokuty jako částka roční platby za poskytování Služby/12 .

11. V případě prokazatelného úmyslného zneužití databáze uživatele (např. prodej třetí osobě) má uživatel nárok na
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, mimo to má právo od této smlouvy odstoupit.

IX. Obchodní sdělení

1. Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se ZNSIS souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli na
emailové adresy uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejména informace
o novinkách Služby.

X. Vyloučení odpovědnosti

1. Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v
souvislosti s používáním Služby, Obsahu poskytovatele a v případě porušení povinností ze strany uživatele, zejména
pokud se jedná o ochranu hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu, a dále při poskytnutí nesprávných,
nepřesných či neúplných údajů o uživateli při registraci.

2. Poskytovatel dále uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která uživateli vznikne v
souvislosti s nedoručením emailu či doručením poškozeného či neúplného emailu.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem může být uskutečňována buď písemně či emailem.
Komunikace ze strany poskytovatele ve vztahu k jednomu či více uživatelům může být poskytovatelem uskutečněna
rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek poskytovatele. Při použití
některého se shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že
byla zachována písemná forma.

2. Účinnost změn Smluvních podmínek. Jakékoliv změny těchto Smluvních podmínek nabývají účinnosti dnem
určeným poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému uživateli pouze v případě, že uživatel s takovou změnou
projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující
souhlas se změnou Smluvních podmínek nebo pokračování v používání služeb ze strany uživatele i po datu určeném
poskytovatelem jako datum účinnosti změny Smluvních podmínek. Pokud uživatel se změnami nesouhlasí, je
povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny Smluvních
podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci
užívání Služby přede dnem účinnosti těchto Smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace užívá
Službu, stává se bez dalšího uživatelem dle těchto Smluvních podmínek a má za to, že provedl registraci ve smyslu čl. II. těchto Smluvních podmínek.

3. Volba práva. Veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi poskytovatelem na straně jedné a
uživatelem na straně druhé v souvislosti s poskytováním Služby se řídí právním řádem České republiky.

4. Prorogační doložka. Veškeré spory mezi uživatelem a poskytovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služby
na základě těchto Smluvních podmínek budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými
soudy České republiky s místní příslušností v Brně.

5. Pro vyloučení pochybností a zajištění právní jistoty se smluvní strany dohodly, že na doručování písemné
korespondence adresované druhé smluvní straně doporučenou poštou se užije fkce doručení tak, že jakákoliv
listovní zásilka odeslaná druhé smluvní straně formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, s.p., se
považuje za doručenou třetím pracovním dnem ode dne jejího odeslání, nedojde-li k
faktickému doručení Českou poštou, s.p. nebo osobním předáním dříve.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou a těmito Smluvními
podmínkami se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

7. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, česká verze je rozhodující i v případě, že bude vyhotoven překlad
těchto smluvních podmínek do jiného jazyka.

8. Účinnost. Toto znění Smluvních podmínek nabývá účinnosti dnem 1.8.2015